Vouchers.BG Terms And Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на Vouchers.bg

Сърдържание


Дата на последна актуализация на документа: 17.12.2020г.

Онлайн базираната софтуерна платформа Vouchers.bg, (наричана по-долу за краткост „Платформата“ или „Уеб сайта“), разположена на адрес: на https://vouchers.bg, е предназначена за публикуване на оферти за предлагани от различни търговци услуги при условията на „договор за продажба от разстояние“ по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите.

С използване на Платформата, която може да сте посетили самостоятелно или към която автоматично сте били пренасочени от уеб сайта на търговец, използващ функционалностите на Платформата, разглеждайки нашите оферти за услуги – всяко нейно меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уебсайт, се счита, че Вие декларирате, че сте се запознали детайлно с посочените Общи условия, разбрали сте съдържанието им и предоставяте Вашето изрично съгласие да бъдете обвързани от Общите условия за ползване на https://vouchers.bg. Съгласието Ви с Общите условия и тяхната задължителност е относимо както към текущата версия на уебсайта, така и към всички промени, допълнения и изменения, включително водещи до създаване на нови секции, категории и пр.

Ако не сте съгласни с условията (изцяло или с някои/е от тях), описани в настоящия документ, и/или не желаете да предоставите Вашето съгласие за обвързване от Общите условия и/или от което и да е от специалните условия на Уебсайта (включително от условията на конкретна оферта, и/или на договор за продажба от разстояние на конкретен търговец), то следва да напуснете Уебсайта и да прекратите незабавно използването му.

С настъпване на което и да е от посочените в предходния параграф обстоятелства Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация, като декларирате, че сте се запознали и с Политиката за поверителност на личните данни.

В случай че имате въпроси и/или коментари, свързани с настоящите Общи условия и/или с Уебсайта, то можете да се свържете с нас тук: Контакти.

І. Дефиниции

Използваните по-долу в настоящия документ термини, изрази и съкращения, независимо дали в единствено или в множествено число, се приема, че имат следното значение:

 1. Уебсайт(ът/а) – онлайн базираната софтуерна платформа, разположена на адрес: https://vouchers.bg, във всеки един момент от съществуването й, независимо от модификациите, изменения, допълненията и пр. в менюта, секции, подсекции, категории, подкатегории и др. на Уебсайта. Уебсайтът е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://vouchers.bg/;
 2. Платформата, Софтуерната платформа, Онлайн базираната софтуерна платформа – различни начини за означаване на Уебсайта;
 3. Собственик на Уебсайта, Администратор (на Уебсайта) – "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 175262206, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 84
 4. Tърговец – лице, доставчик на услуги, сключило индивидуален договор за предоставяне на достъп до онлайн платформа vouchers.bg със Собственика на Уебсайта, което има възможност и/или е публикувало на Уебсайта оферта/и за предоставяне на предлагани от него услуги, която/които оферта/и е/са адресирани до неогранчен кръг трети лица – потенциални потребители - купувачи на предлаганите от търговеца услуги
 5. Потребител - Потребител на Уебсайта/Платформата е всяко лице (посетител на Уебсайта, потенциален потребител-купувач или предлагащ офертите си търговец или др.), въвело електронния адрес или достигнало до Уебсайта чрез автоматично пренасочване от друг интернет сайт.
 6. Потребител-купувач – лице, приело публикувана на Уебсайта оферта на търговец и сключило Договор за продажба от разстояние посредством изпълнението на конкретни действия от страна на потребителя, извършени съобразно описаните в настоящите Общите условия за ползване на https://vouchers.bg действия.
 7. Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен между търговец и потребител-купувач при условията на чл.48 от Закона за защита на потребителите, посредством приемане от потребителя на публикувана на Уебсайта оферта на Търговеца, чрез изключителното използване на Платформата и посредством изпълнението на конкретни действия от страна на потребителя, извършени съобразно описаните в настоящите Общите условия за ползване на https://vouchers.bg действия.
 8. Оферта – предложение от търговец, публикувано на Уебсайта, за предоставяне на услуги при конкретно посочени условия.
 9. Ваучер – автоматично издаван от Платформата виртуален документ (разписка), служещ за потвърждение на това, че при условията на чл.48 от Закона за защита на потребителите потребителят-купувач е сключил с конкретния търговец (доставчик на предлаганата услуга) чрез онлайн базираната платформа Vouchers.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна услуга, по обявени от търговеца цени и други условия, както и че е извършил авансово плащане на цената на закупуваната от разстояние услуга в полза на търговеца-продавач според условията на сключения между тях договор, чрез превеждането му по сметка на администратора на Уебсайта.
 10. Активно действие - всяко кликване/натискане/селектиране на електронна връзка и/или бутон в Уебсайта
 11. Запазване на пасивно поведение – ненапускането на Уебсайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.
 12. Браузър - софтуерно приложение, което позволява извличането и представянето на информация в интернет посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 13. Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с Уебсайта по достъпен за него начин.
 14. Електронна препратка – връзка (линк), обозначена (видимо или не) в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 15. Интернет страница – съставна и обособена част от уебсайт;
 16. Потребителски профил – обособена част от Уебсайта, която съдържа изискваната и необходима на Администратора информация за Потребителя, и която се съхранява при него, ползва и обработва съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
 17. Злоумишлени действия – действия и/или бездействия, които са в разрез с установените правила на интернет етиката или които нанасят, или са от естество да нанесат, вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като например, но не само: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), неправомерно въздействие на определена компютърна система или свързаните с нея устройства в мрежата чрез използване на скриптове и програми за манипулиране на данните, които преминават през мрежовата връзка, с цел получаване на неправомерен достъп до информация от системата (HACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), , извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 18. Непреодолима сила – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, настъпило след сключване на договора, което води до невъзможност за предоставяне на услугите
 19. ЗЗП – Закон за защита на потребителите

II. Общи положения

 1. Онлайн базираната софтуерна платформа Vouchers.bg, разположена на адрес: на https://vouchers.bg, е собственост и се поддържа и администрира от "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД (ЕИК 175262206) със седалище и адрес на управление: гр. София и адрес на управление: София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 84, e-mail: sales@bigobg.com.
 2. Уебсайтът е предназначен за публикуване на оферти за предлагани от различни търговци услуги при условията на „договор за продажба от разстояние“ по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите.
 3. Страни по настоящия договор са "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД (ЕИК 175262206) от една страна, и всеки Потребител, заредил Уебсайта.
 4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и че всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като Уебсайтът (vouchers.bg) е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и елетронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.
 5. Потребителят декларира, че потвърждавайки настоящите Общи условия и техните приложения, приема задължението да ги изпълнява стриктно както в отношенията си с Администратора на Уебсайта, така и в отношенията си с останалите Потребители, възникнали в резултат на използването на сайта.
 6. Услугите на Уебсайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице (няма навършени 18 г.), той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на Уебсайта без изрично разрешение на родител/настойник е в пълно противоречие на настоящите Общи условия и се счита за скриване на важна информация и умишлено подвеждане на Администратора, с оглед на което Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на Потребителя.

ІІІ. Предмет на настоящите Общи Условия

 1. "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД предоставя за ползване на Потребителите онлайн базирана софтуерна платформа за публикуване на оферти от страна на търговци за предоставяне на услуги към неограничен кръг трети лица – потенциални потребители-купувачи и за сключване на договори за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 2. Договорът за продажба от разстояние, чрез който Потребителят-купувач закупува услуги, използвайки Платформата, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договора за покупко-продажба Потребителят-купувач потвърждава своето съгласие с настоящите Общи условия, както и заявява изрично съгласие със съдържанието на конкретния договор за продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за извършване на конкретната покупко-продажба.
 3. Всеки от Потребителите (Търговците – Потребители на Уебсайта и потенциалните Потребители-купувачи на оферираните услуги), изрично упълномощава "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД да извършва следното посредством поддържаната от последния Платформа vouchers.bg: да регистрира сключените между търговците и потребителите-купувачи договори за продажба от разстояние (по отношение на конкретния договор, по който конкретният Потребител е страна); от името на упълномощителите безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретен Търговец и Потребител-купувач договори за покупка на услуга от разстояние с авансово плащане.

IV. Общи задължения и отговорности на Потребителя

 1. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Платформата:
  • да спазва относимото българско, общностно и международно законодателство, настоящите Общи условия, установената интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не използва Платформата за насаждане и/или проповядване на расистки, сексистки, дискриминационни и др. противоправни възгледи и идеи;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да не извършва действия, които накърняват доброто име и репутация на други лица;
  • да уведомява незабавно Администратора за всеки случай на извършено или констатирано нарушение;
  • да се въздържа от извършването на каквито и да е Злоумишлени действия;
  • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и паролата, включително, но не само да не разкрива и/или позволява умишлено на трети лица да използват неговия потребителски профил, въвеждайки в заблуждение по този начин Администратора и/или други Потребители на Уебсайта относно самоличността си;
  • да не зарежда, публикува и/или да не използва по какъвто и да е друг начин на и/или посредством Уебсайта съдържание - информация, данни, текст, софтуер, фотографии, графики и пр. материали или електронни препратки към материали, които:
   • противоречат на референтното законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
   • са обект на права на интелектуална собственост на трети лица, освен с изрично писмено съгласие на титуляра на тези права
 2. Потребителят носи пълна отговорност за материалите (снимки, видеа, текст и пр. съдържание, които са обект на права на интелектуална собственост), които качва (публикува) на Уебсайта, като е длъжен предварително и за своя сметка да получил необходимите авторските права за използването по съответния начин на публикуваните от него материли. Потребителят е длъжен да държи Администратора свободен от всякакви претенции на трети лица по отношение на качени от Потребителя на Уебсайта материали, като в случай на предявени и/или реализирани претенции от трети лица по отношение на Администратора, Потребителят е длъжен напълно и незабавно да го обезщети.
 3. Потребителите на Уебсайта нямат право да претендират заплащане от страна на Администратора на каквито и да е лихви, възнаграждения, обезщетения, компенсации и пр. плащания, свързани с и/или основаващи се на факта, че сумите от авансовите плащания по сключените между тези страни договори за продажба от разстояние са извършени по сметка на Администратора на Уебсайта, който превежда така събраните суми периодично на Търговците по конкретните оферти съобразно идивидуално договорени с конкретния търговец условия, независимо от времетраенето на периода, след който така посочените суми са достигнали в конкретния търговец.

V. Начин на сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством Уебсайта

 1. Посещавайки Уебсайта voucher.bg, независимо дали Потребителят е извършил това въвеждайки директно адреса на Платформата(https://vouchers.bg) или чрез пренасочването му от сайт на търговец, Потребителят извършва активно дейстие, с което заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на Уебсайта и безусловно ги приема.
 2. На видно място на заглавната страница Потребителят може да се запознае с данните на лицето, Администратор на Уебсайта.
 3. Кликвайки върху избрана от потенциалния Потребител-купувач оферта на търговец, Потребителят-купувач получава възможност да се запознае подробно със същата, като е длъжен детайлно, подробно и внимателно да прочете всички условия на офертата на конкретния търговец, съставляващи индивидуалните условия на конкретния договор за продажба от разстояние.
 4. При формиране на воля от страна на Потреблителя-купувач за приемане на офертата на съответния търговец и закупуване посредством Платформата на възможността за използане на оферираните от него услуги, Потребителят-купувач следва да сключи договор за продажба на услугите от разстрояние. За целта, той следва да достигне до страница - част от Уебсайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, с авансово плащане. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на авансовото плащане по някой от предвидените за целта начини. Като задължително условие за извършване на плащането е Потребителят да заяви изричното си съгласие с настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта, с условията на конкретната оферта, съставляващи условията по конкретния договор за продажба от разстояние и с Политиката за поверителност.
 5. Сумата за авансовото плащане по сключения между Потребителя-купувач и съответния търговец договор за продажба от разстояние, се превежда посредством избрания от Потребителя-купувач платежен способ по сметка на Администратора на Уебсайта, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя-купувач, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя-купувач, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, както и индивидуалните за конкретната сделка условия (условията на конкретния договор за продажба от разстояние), които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
 6. За авансово платената сума Администраторът издава на Потребителя-купувач ваучер (виртуална разписка), потвърждаващ извършено авансово плащане за закупуването на услуга, оферирана с конкретна оферта, публикувана на Уебсайта.
 7. За да бъде сключен индивидуалният договор за продажба на услуги от разстояние и да бъде платена авансово съответната дължима цена, Потребителят-купувач доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояния и за издаване на съответния ваучер.
 8. След сключване на договора, Потребителят-купувач получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс на Платформата, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, както и електронен ваучер на посочената от него елелктронна поща (e-mail address), което е потвърждение, че договорът за продажба от разстояение на конкретно избраните от Потребителя-купувач услуги е сключен. По отношение на правата и задълженията на страните, свързани конкретно с предоставяне, респективно използване на закупените услуги, страните се ръководят от условията на сключения между тях индивидуален договор за продажба от разстояние. В случай че Потребител-купувач, получил ваучер посредством Платформата, не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани в съответанта оферта, Потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за търговеца. След изтичане на срока за предявяване на ваучера отговорността на търговеца за неизпълнение отпада.
 9. Потребителят-купувач има право да получи предоставяне на закупените от Платормата по описания ред услуги, независимо дали към датата на предявяване на ваучера пред конкретния търговец, последният е получил ефективно от Администратора по сметката си заплатената авансово от Потребителя-купувач посредством Платформата сума.
 10. Потребителят-купувач, се съгласява и декларира, че договорът за продажба от разстояние се сключва не с Администратора на Уебсайта, а с изрично упоменато трето лице (търговец), което също е Потребител на сайта https://vouchers.bg, в качеството му на търговец, използващ предоставената Платформа за промотиране на предлаганите от него услуги, както и че Потребителят-купувач удостоверява, че разбира и се съгласява, че Администраторът и собстветник на Уебсайта не е страна по отношенията, възникнали на основание сключения договор за продажба от разстояние и свързани с предоставяне на предметните услуги, закупени посредством Платформата.
 11. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки Потребител-купувач потвърждава, че е надлежно уведомен и е наясно с правото си съгласно чл. 50 от ЗЗП, че ако не се касае за някое от изключенията, предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора за продажба от разстояние с авансово плащане посредством Уебсайта, може да се откаже от така сключения с търговеца договор, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, когато то е предвидено в офертата, Потребителят е длъжен преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора да изпрати до Администратора на Уебсайта и до конкретния търговец, с когото е сключил договора, изрично изявление в свободен текст и/или като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от Уебсайта vouchers.bg.

VI. Защита на лични данни

 1. "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, в качеството си на Собственик и Администратор на Уебсайта, полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод използването на Уебсайта от потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или другите случаи, посочени от закона.
 2. "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на лични данни.
 3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, съгласно Политиката за лични данни, неизменна част от Общите условия.
 4. С предприемането на действия по сключване на договор за продажба от разстояние посредством Платформата, Потребителят заявява, че се е запознал подробно с Политиката за защита на лични данни и дава съгласието си личните му данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор. Потребителят следва да има предвид, че при вече извършена покупка чрез сключен договор от разстояние, Потребителят няма да може да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни, обработвани за целите на договора, и да бъде напълно „забравен“ (цялата информация да бъде изтрита).
 5. Потребителят-купувач се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответния офериращ търговец за целите на осъществяването на съответните правоотношения, възникнали между Търговеца и Потребителя-купувач на основание сключения между тях договор. Такива лични данни са: Имена, е-mail адрес и телефона за връзка.
 6. Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат ползвани от Администратора за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, касаеща и/или свързана с възникнали вследствие ползването на Уебсайта правоотношения.

VIІ. Права на интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху Уебсайта vouchers.bg и всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на същия, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на Администратора и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните от Търговците оферти за продажба на услуги, както и на самите ваучери, принадлежат на съответния Търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго валидно правно основание, както и че разполагането на това съдържание на софтуерната платформа или предоставянето му на Администратора за разполагане на Платформата не нарушава правата на трети лица.
 3. БИГО няма задължението, нито обективната възможност да контролира начина, по който останалите потребители на Платформата (търговци и/или потенциални Потребители-купвачи на услуги) използват предоставяните от Платоформата услуги, като не носи отговорност за съдържанието на офертите, включително за правата на интелектуална собственост върху това съдържание, както и за дейността на Потребителите във връзка с използване на Платформата. Администраторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребители на Платформата посредством ползването на услугите.
 4. Всички елементи на съдържанието на Платформата vouchers.bg, включително софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, дизайн, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн, домейн име, търговска марка и друга информация, съдържание или елементи, представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са обект на права на интелектуална собственост на Администратора.
 5. Всякакво използване, възпроизвеждане, изменение, допълнение, промяна, публично предаване и показване, и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на Уебсайта без изрично предварително писмено разрешение на Администратора като носител на правата на интелектуална собстветност е забранено и се преследва по предвидения от приложимото референтно национално, общностно и международно законодателство, като всяко действие или опит за такова, извършено в нарушение на посочената забрана, ще бъде преследвано и наказвано с всички възможни законоустановени способи.
 6. Потребителите (Търговци и Потребители-купувачи) нямат право да запаметяват, копират или възпроизвеждат изходните кодове (source codes), части, елементи или материали от Платформата без изрично предварително писмено разрешение на Администратора.
 7. Нито една от разпоредбите на настоящите Общи условия, нито фактически предоставения достъп до Платформата, не включва и не предоставя правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост в нарушение на посочените по-горе разпоредби, освен в изрично позволените от закона случаи, в които, като признак на добра воля, Потребителят следва да уведоми Администратора.
 8. При всеки случай на копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, в частност върху Уебсайта, нарушителят дължи на Администратора обезщетение за пълния размер на претърпените вреди, но не по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият минимален размер на обезщетението не лишава Администратора от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над така определения.
 9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява и признава, че Администраторът притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) за показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия и др. подобни.
 10. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за Платформата. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до Платформата или фирмена информация, свързана с права на Администратора.
 11. Администраторът има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта, което по негово усмотрение или по сигнал от страна на трети лица противоречи на действащото относимо законодателство или на настоящите Общи условия, или накърнява или би могло да накърни правата или законните интереси на трети лицаю; да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя по силата на настоящия Договор услуги, както и да сезира компетентните държавни органи за неправомерното поведение на съответния Потребител.

VIII. Законодателни ограничения в предназначението и респективно ползването на Уебсайта

 1. Потребителите на Уебсайта (Търговци и Потребители-купувачи) декларират, че са наясно и се съгласяват, че Платформата не може да бъде използвана и съответно посредством нея не могат да бъдат публикувани оферти за и респективно не могат да бъдат сключвани договори от разстояние:
  • за социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи;
  • за хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане;
  • за финансови услуги;
  • за придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество;
  • за строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди;
  • за разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна;
  • сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация, гарантира, че потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение;
  • за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на потребителя;
  • за услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от ЗЗП;
  • сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;
  • сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс.
 2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че е наясно, че съгласно действащото законодателство няма право на отказ от сключен посредством Платформата договор за продажба от разстояние, имащи някой от следните предмети:
  • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца;
  • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
  • при които Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
  • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
  • сключени по време на публичен търг;
  • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
  • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че е наясно, че съгласно действащото законодателство, не дължи авансово плащане преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, по отношение на следните договори:
  • Договор за разпределено във времето право на ползване на собственост сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който Потребител срещу заплащане придобива право да ползва един или няколко имота или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка за повече от един период на обитаване;
  • Договор за дългосрочни ваканционни продукти сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време заедно със или без предоставяне на транспорт или други услуги;
  • Договор за препродажба, по силата на който Търговец срещу заплащане съдейства на Потребител да продаде или закупи разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт;
  • Договор за замяна, чрез който Потребител срещу заплащане се включва в схема за замяна, в която срещу временно предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, получава достъп до имот или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка или други услуги.

IX. Ограничения на отговорността

 1. „БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД, в качеството си на Собственик и Администратор на Уебсайта, има задължения, свързани само и единствено с поддържането на Платформата.
 2. Независимото от горното, Потребителят (Потребителят-търговец и Потребителят-купувач) изрично потвърждава, че Адинистраторът има право да прави актуализации, промени, доработки, усъвършенстване и пр. др. дейности по промяна на Платформата, включително премахване на определени възможности и функционалности на Платформата (от първоначално съществуващите), по своя собствена преценка, без да има задължение да уведомява или получава съгласие, одобрение и каквото и да е предварително или последващо съгласие от страна на Потребителя. За избягване на съмнение, Потребителят удостоверява, че е съгласен и приема, че за извършването на каквито и да е действия по Платформата от страна на Администратора и/или трето лице по поръчение/възлагане от Администратора, включително, но не само изброените в предходното изречение, Администраторът не дължи заплащане на каквото и да е компенсационно или друго възнаграждение и/или обезщетение, нито под формата на директно плащане или прихващане, нито под каквато и да е друга форма.
 3. Независимо от посоченото в предходната точка, Потребителят (Потребителят-търговец и Потребителят-купувач) удостоверява и декларира, че е съгласен и приема, че Администраторът няма никакъв ангажимент за извършване на каквито и да е дейности по развитие или актуализиране на Платформата.
 4. Потребителят (Потребителят-търговец и Потребителят-купувач) изрично потвърждава, че е съгласен и приема, че Администраторът не носи отговорност при/за/в следните случаи:
  • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи/офериращи/предлагащи/рекламиращи свои продукти (стоки или услуги) чрез Уебсайта;
  • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя чрез Платформата, както и ако условия или цени в оферти, обявени/публикувани на Уебсайта от Търговци, се окажат грешни, подвеждащи, заблуждаващи или противоречащи по друг начин на приложимото законодателство и/или добрата търговска практика и етика;
  • За неизпълнение, забавено, лошо или некачествено изпълнение по сключените посредством Платформата между Търговците и Потребителите-купувачи договори за продажба от разстояние;
  • За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез Уебсайта и/или от действието/бездействието на продаващите ги Търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и останалите относими законови и подзаконови нормативни и поднормативни актове;
  • За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на Администратора);
  • За неизпълнение/забавено изпълнение на задължението на Търговеца за връщане (в случаите, в които такова се дължи) на авансово платени суми по сключени посредством Уебсайта договори за продажба от разстояние, изпълнението на което задължение е в тежест и отговорност само и единствено на съответния Търговец;
  • За нарушаване на авторските и сродни права на трети лица чрез качването/публикуването на материали, обект на такива права, посредством функционалностите на Платформата;
  • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на Платформата;
  • Ако Потребителят, волно или неволно, разреши и/или допусне профилът/акаунтът/сесията/данните му да бъдат ползвани от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За неправомерно проникване и използване на информацията, данните, материалите и пр. съдържание, налично на Уебсайта, от трети, неоторизирани лица, както и за подобни Злоумишлени действия;
  • За вредите, настъпили при липсата или прекъсването (за какъвто и да е период) на възможността за достъп до Уебсайта по независещи от Администратора причини;
 5. За невъзможността от извършване на плащане посредством Платформата поради причини, свързани с или дължащи се на поддържането и осигуряването на функционирането на платежния инструмент, използван от Платформата, които са ангажимент на съответния платежен оператор. За избягване на съмнение, Администраторът декларира, че не събира и не съхранява данни на Потребители, свързани с и/или изисквани във връзка с извършваните при сключването на договорите за продажба от разстояние авансови плащания.
 6. Администраторът си запазва правото да прекрати едностранно правоотношенията си с Потребител, като спре/ограничи достъпа му, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на Уебсайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в който и да е от следните случаи:
  • при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство или правилата на интернет етиката, морала и добрите нрави;
  • При нарушаване от страна на Потребителя на някое от правилата и/или забравните, и/или неизпълнение на някое от задълженията, посочени в настоящите Общи условия и приложенията към тях;
  • при съмнения за некоректни действия от страна на Потребителя, включително такива, целящи да увредят или да уронят престижа и доброто име на Администратора или други Потребители (независимо дали са от естество и в каква степен да постигнат тези цели);
  • в случай на предоставяне на неверни или подвеждащи данни от страна на Потребителя;
  • в други ситуации, по преценка на Администратора.

X. Разни

 1. Администраторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно. Администраорът няма задължение да уведомя изрично и самостоятелно всеки Потребител, като последният има задължение да проверява актуалността на Общите условия преди извършването на каквото и да е действие от негова страна на Уебсайта. За надлежно уведомяване на Потребителя се счита публикуваните на Общите условия с извършените в тях актуализации на Платформата, чрез замяната на старата версия на документа с актуализиранат. За целта в настоящите Общи условия се посочва и датата на последната им актуализация.
 2. С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП и останалото относимо законодателство.
 3. С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба от разстояние, който сключва посредством Уебсайта въз основа на конкретна оферта, публикувана на последния.
 4. В случай на недействителност на някоя/и от разпоредбите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това не води до недействителност на целия документ, на други разпоредби или негови части, като недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 5. За неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и правилата на интернет етиката и добрата търговска практика.
 6. Всички спорове, свързани с приложението на настоящите Общи условия, ще се решават чрез преговори в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие, ще се отнасят за решаване пред компетентния съд в гр. София.

Настоящите Общи условия за ползване на https://vouchers.bg са приети от "БИГО ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД", с ЕИК: , ЕИК: 175262206, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 84, e-mail: sales@bigobg.com., тел: +359 899 907 995. на 11.12.2020г.

Дата на последна актуализация на документа: 17.12.2020г.